สมัครสมาชิกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น
 
  • ข้อตกลงการสมัครสมาชิก
  • 1. การสมัครสมาชิก เพื่อสามารถใช้งานในส่วนต่างๆ ได้เต็มที่
  • 2. ควรใช้อีเมล์ที่ติดต่อได้ เพื่อสะดวกในการติดต่อและประสานงาน
  • 3. ใช้ข้อมูลจริงในการสมัคร เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก
  • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
  • 1. ได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว จาก Webmaster
  • 2. เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ได้
  • 3. แจ้งประสงค์โอนย้ายได้
  • 4. อื่นๆ อีกมากมาย
 
รายชื่อสมาชิกที่ยังไม่ได้ทำการยืนยันและส่งหลักฐาน  |  รายชื่อสมาชิกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น
 
สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น
ใบสมัครสมาชิก
สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น
 
ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านใช้เข้าสู่ระบบ  
ชื่อผู้ใช้ (Username)  : 
รหัสผ่าน (Password) :  ควรมีตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป
   
ข้อมูลส่วนตัว  
คำนำหน้าชื่อ พร้อมชื่อ - นามสกุล :  เช่น นายปิติ รักเมืองไทย
วัน เดือน ปี เกิด :  คลิกที่ช่องเพื่อเลือกวัน เดือน ปี เกิด
อายุ :  ปี*
ภูมิลำเนาเกิดจังหวัด :  *
   
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
  บ้านเลขที่ *     หมู่ที่ *
  ซอย     ถนน
  ตำบล *     อำเภอ *
  จังหวัด *    รหัสไปรษณีย์ *
   
สถานที่ทำงาน *
  บ้านเลขที่ *    หมู่ที่ *
  ซอย     ถนน
  ตำบล *     อำเภอ *
  จังหวัด *    รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ :  บ้านหรือว่าที่ทำงาน 053-536698
โทรศัพท์มือถือ :  *089-9999999
โทรสาร : 
อีเมล์ :  * กรุณากรอกให้ถูกต้อง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (ถ้ามี) : 
กรุณาเลือก : 
ตำแหน่ง :  * ระดับ(ถ้ามี)
การศึกษา (ระดับสูงสุด)  :  *ปริญญาตรี โท เอก สาขา
จังหวัด :      ปีที่จบการศึกษา 
ความสามารถพิเศษ  : 
   
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก "สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น"
   
กรุณารอการยืนยันการสมัครสมาชิกและส่งหลักฐานได้จากทาง Email ที่ได้สมัครไว้ครับ
   
  คลิกเพื่อนอ่านข้อบังคับสมาคมฯ (File .PDF)