คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม

 


รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ดร.สรชาติ วิชย สุวรรณพรหม
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิตรศ.ดร.โกวิท พวงงาม
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย
ปลัดอบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายทวีพงษ์ หินคำ
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่นายอำพร ยอดผกา
นายกอบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราชนายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์
นายกอบต.ศิลา อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่นนายนิราช วรรณ์ดี
นายกอบต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่นายณรงค์ ขันแข็ง
นายกอบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ดนายองอาจ วงค์พานิชย์
นายกอบต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ดนายไล่ คำเหลา
นายกอบต.บ้านกลาง อ.เมืองฯ จ.นครพนมนายพิชัย สมคิด
นายกอบต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยองนายอินสม ปัญญาโสภา
บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์นายภักดี รัตนผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่นางธีรนันท์ รัตนมาลี
รองปลัดอบจ.นครพนมนายชาลี ประสมเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลนางัว จ.อุดรธานีนายสมัย ภูคงน้ำ
ปลัดเทศบาลตำบลดอนสมบูรณ์ จ.กาฬสินธุ์นายมนุเชศวร์ ศรีโพธิ์วัง
ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด จ.ยโสธรนายธีรเดช นรัตถรักษา
นิติกร ๘ วช. อบจ.พิษณุโลกนายณรงค์ มณีเทพ
ปลัดเทศบาลเมืองคูคต จ.ปทุมธานีนายชิงชัย ศิริโวหาร
ปลัดอบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลกนางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ
ปลัดอบต.บางรักน้อย อ.เมืองฯ จ.นนทบุรีนายเพชร ยะอนันต์
นายกอบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่นางชนัญชิดา เกษตรสิน
รองปลัดอบต.ยางหัก จ.ราชบุรีนางสาวพิมพาภรณ์ รุจินรเชษฐ์
ปลัดอบต.บ้านราษฎร์ จ.นครราชสีมานางสาวกัลญา รอดแก้ว
รองปลัดอบต.กะปาง จ.นครศรีธรรมราชนายอนุวงค์ รอดศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่นายอภัย เฮ้าจำนง
นายกอบต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่นนายพุฒิกุล ชลสิทธิ์
จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร ๗ ว เทศบาลนครเชียงใหม่