คณะกรรมการสมาคมฯ

 


นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
นายกสมาคม
 
สิบเอกเจตนิพัทธ์ จริยา
อุปนายกสมาคมคนที่ 1นายเพ่ง บัวหอม
อุปนายกสมาคมคนที่ 2นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล
อุปนายกสมาคมคนที่ 3ดร.ชนม์เฉลิม สาระมาน
อุปนายกสมาคมคนที่ 4พ.อ.อ.นรชัย บุตรศรีชา
อุปนายกสมาคมคนที่ 5นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
อุปนายกสมาคมคนที่ 6ว่าที่ ร.ต.บดินทร์ ลอแมง
กรรมการและเลขาธิการนางสาวชวนพิศ เพลัย
กรรมการและเหรัญญิกนายวรพจน์ เข็มปัญญา
กรรมการและวิชาการว่าที่ ร.ต.กันตภณ หมดมลทิน
กรรมการและประชาสัมพันธ์ว่าที่ ร.อ.นิธิวรรธน์ โทวรรธนะ
กรรมการและนายทะเบียนนายนพรัตน์ ธนะศรี
กรรมการและปฏิคมจ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์
กรรมการและรองเลขาธิการนายวีระวิทย์ เคียนจังหรีด
กรรมการและรองเลขาธิการนายวีระเดช กันชัย
กรรมการและรองเลขาธิการนางสุภาวัตร ศิริบูรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกนายเทิดศักดิ์ นาหมีด
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกนางสาวพวงทอง โกฏคำ
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกนางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น
กรรมการและผู้ช่วยวิชาการนายพิษณุ สหัสธรรมรังษี
กรรมการและผู้ช่วยวิชาการนายเฉลิม โพธิ์ไพร
กรรมการและผู้ช่วยวิชาการนายสุทธิเดช สุทธิรักษ์
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียนนายธนายุทธ รูปหล่อ
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียนนางสาวจันทิมาพร ทองนาค
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียนนายสมเกียรติ วรรณสุทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์พ.จ.อ.สาคร โพธิ์คำ
กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์นายชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์
กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์นางสาวพนมพร โถตันคำ
กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ดร.มณฑกานต์ ศิริมา
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม