คณะอนุกรรมการกองทุนช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว

 


นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
ประธานคณะอนุกรรมการ
 
สิบเอกเจตนิพัทธ์ จริยา
รองประธานคณะอนุกรรมการนายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
อนุกรรมการพ.จ.อ.สาคร โพธิ์คำ
อนุกรรมการนางสาวจันทิมาพร ทองนาค
อนุกรรมการนายวีระวิทย์ เคียนจังหรีด
อนุกรรมการนายสักการ ณิยกุล
อนุกรรมการดร.มณฑกานต์ ศิริมา
อนุกรรมการและเลขานุการนางสาวพวงทอง โกฏคำ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ