คณะกรรมการกองทุนพิทักษ์ระบบคุณธรรม

 


นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
ประธานคณะอนุกรรมการ
 
นายคีตะพิชณ์ สิริภูบาล
รองประธานคณะอนุกรรมการดร.ชนม์เฉลิม สาระมาน
อนุกรรมการนางสาวชวนพิศ เพลัย
อนุกรรมการนายสมเกียรติ วรรณสุทธิ์
อนุกรรมการนายวีระเดช กันชัย
อนุกรรมการนางสาวปริยาภรณ์ วรรณสอน
อนุกรรมการว่าที่ ร.ต.บดินทร์ ลอแมง
อนุกรรมการและเลขานุการนางละเอียด ศรีล้อม
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ