ข่าวประชาสัมพันธ์ :  พิธีเปิดสำนักงานใหญ่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  13 มิ.ย. 54     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  4023  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดสำนักงานใหญ่

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น

--------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๙  น. นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และประธานชมรมท้องถิ่นจังหวัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานใหญ่ สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ณ เลขที่ ๑๐๔  หมู่ที่ ๕  ตำบลหนองแฝก  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายพิพัฒน์  วรสิทธิดำรง  นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น (ปลัดอบต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่) เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของสมาคม และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคม รวมทั้งการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของสมาคมฯ 

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นำคณะกรรมการสมาคมฯกล่าวรายงาน นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ให้โอวาทและทำพิธีเปิด
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายสำนักงานใหญ่สมาคมฯ พระคุณเจ้า รองเจ้าคณะอำเภอสารภี  ทำพิธีเจิมป้ายสำนักงานใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคล
นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมฯ มอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธีเปิด นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบหนังสือจากนายกสมาคมฯ
นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง  นายกสมาคมฯจุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์
คณะกรรมการสมาคมฯ บันทึกภาพเป็นที่ระลึกกับท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการสมาคมฯ ที่ปรึกษา อนุกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สมาคม
สิบเอกเจตนิพัทธ์ จริยา ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จก. ตัวแทน ป.สรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ป.สรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมฯ ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์พร้อมรองนายกฯ ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมฯ

 

 

          ในการนี้  มีคณะกรรมการสมาคมและที่ปรึกษาสมาคม รวมทั้งแขกผู้เกียรติหลายท่านเข้าร่วมงาน อาทิ สิบเอกเจตนิพัทธ์  จริยา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม อุปนายกสมาคมฯคนที่ ๑ ,นายสุรศักดิ์  วงษ์อำไพวรรณ  ปลัดอบต.เสาเภา จ.นครศรีธรรมราช อุปนายกสมาคมคนที่ ๖, ว่าที่ ร.ต.บดินทร์  ลอแมง  ปลัดอบต.ลำภู  จ.นราธิวาส เลขาธิการสมาคม,นางสาวชวนพิศ   เพลัย  ผอ.กองคลัง ทต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ กรรมการและเหรัญญิก,นางสาวจันทิมาพร  ทองนาค ปลัดอบต.มะขุนหวาน จ.เชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน,นางสาวภาวิณี  โพธิ์มั่น  ปลัดอบต.บ้านปง จ.เชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยวิชาการ,นายสมเกียรติ  วรรณสุทธื  นิติกร เทศบาลตำบลหนองบัว จ.เชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์,นางสุภาวัตร  ศิริบูรณ์ ผอ.กองคลัง เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ จ.เชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก,นางสาวพวงทอง  โกฎคำ  นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.บงตัน จ.เชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก,นางสาวมณฑา  เจริญสุขสุวรรณ ปลัดอบต.บางรักน้อย จ.นนทบุรี ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมฯ,นายอำพร  ยอดผกา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จ.นครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาสมาคมฯ,นายสักการ  ณิยกุล ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งต้อม จ.เชียงใหม่ ประธานคณะอนุกรรมการจังหวัดเชียงใหม่,นายสิทธิศักดิ์   อภิกุลชัยสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จ.เชียงใหม่,นางจินตนา รัตนโชติกุล ท้องถิ่นอำเภอสารภี จ.เชียงใหม่,ผู้แทนนายอำเภอสารภี จ.เชียงใหม่,ผู้แทนสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย,ผู้แทนสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่,ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด  เป็นต้น

 

 

          ทั้งนี้  สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น  มีจุดเริ่มต้นจาก ความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศ ทั้งจากระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่มีจำนวนมาก มีการถ่ายโอนภารกิจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การทำงานมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต บุคลกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนน้อย แต่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ในหลากหลายด้าน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนขาดตกบกพร่อง อันนำไปสู่ความไม่เข้าใจระหว่างฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นผู้บริหารและกำหนดนโยบายกับข้าราชการประจำซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ ส่งผลให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขาดขวัญและกำลังใจ ดังนั้น จึงมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน ๔ ท่านจาก ๔ ภูมิภาค ประกอบด้วย  นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง จากจังหวัดเชียงใหม่    นายณพล  ทศพรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละงู  จังหวัดสตูล  นางสาวมณฑา  เจริญสุขสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย  จังหวัดนนทบุรี และนายพิชิต  เจริญผล  ปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง จังหวัดยโสธร ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นองค์กรที่จะคอยดูแล ให้ความช่วยเหลือ แนะนำแนวทางปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง อีกทั้งเพื่อให้เป็นองค์กรกลางในสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างข้าราชการส่วนท้องถิ่น กับฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้มีความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ ซึ่งกันและกัน เพื่อจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน

 

          ต่อมา เมื่อสมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวนมาก สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ และมีการเสนอให้สมาพันธ์ฯได้จดทะเบียนเป็น สมาคม เพื่อจะได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พะวงหน้ากังวลหลัง และเป็นที่เชื่อถือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย  ดังนั้น  คณะผู้บริหารสมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย จึงได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นด้วยกับข้อเสนอของสมาชิก  จึงได้ยื่นจดทะเบียนเป็นสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ และได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จากนายทะเบียนสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา  โดยมีวัตถุประสงค์ภายใต้ปณิธาน น้อมนำพระราชดำรัส  ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ทำงานอย่างมีความสุข พิทักษ์ระบบคุณธรรม รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วย

          (๑) เป็นองค์กรกลางในการสื่อสารสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ในสังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล

องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

          (๒)  เป็นองค์กรกลางในการจัดกิจกรรมต่าง    ในหมู่คณะสมาชิก  อาทิ  กิจกรรม

                   (๑)  ด้านวิชาการ

                   (๒) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถและศักยภาพ

                   (๓) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานทั่วไปและธรรมาภิบาล

                   (๔) ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในกระบวนการบริหารงานบุคคล และการธำรงตนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

                   (๕) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะกายและใจและสวัสดิภาพความปลอดภัย

                   (๖) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   (๗) ด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นพิจารณาว่า

เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม

(๓)  เป็นองค์กรในการพัฒนาบุคลากร สร้างมาตรฐานการทำงาน  และส่งเสริมขวัญกำลังใจ

(๔)  เป็นองค์กรในการจัดกิจกรรมด้านการกุศล การสงเคราะห์หรือสร้างสรรค์สังคมเพื่อการมี

ส่วนร่วมที่ต้องธำรงไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา   และพระมหากษัตริย์

 

          สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น มีคณะกรรมการสมาคมเริ่มก่อตั้ง จำนวน  ๓๐  คน  ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น กระจายอยู่ทั้ง ๕ ภูมิภาค กล่าวคือ ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัด ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา ร้อยเอ็ด และจังหวัดหนองคาย และภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  นอกจากนั้น สมาคมฯยังได้รับความกรุณาจากนักวิชาการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ตอบรับเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคมเพื่อให้คำแนะนำ ข้อคิด แนวทางการดำเนินงานของสมาคมด้วย อาทิ รศ.ไพรัช  ตระการศิรินนท์  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คุณบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คุณอำพร ยอดผกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณธีรนันท์ รัตนมาลี  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนางสาวมณฑา  เจริญสุขสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี  เป็นต้น โดยปัจจุบันมีสมาชิกสมาคมกระจายอยู่ทุกจังหวัดของประเทศ รวม ๑,๘๐๐ คน จากข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

         

          การก่อสร้างอาคารสำนักงานสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น หลังนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางจีราภรณ์  ศิริบูรณ์  เจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดิน อนุญาตให้สมาคมได้ใช้เพื่อเป็นสำนักใหญ่ชั่วคราว เป็นเวลา ๑๐ ปี โดยใช้งบประมาณของสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ และการปฏิสัมพันธ์กับมวลสมาชิกของสมาคม โดยมีเจ้าหน้าที่ของสมาคม จำนวน ๓ ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ประจำ
ดู / ดาวน์โหลดประมวลรูปพิธีเิปิด คลิกที่นี่