ข่าวประชาสัมพันธ์ :  คณะกรรมการ(กลาง) สมาคมฯชุดที่ ๒
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  20 ม.ค. 58     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1093  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

 คณะกรรมการ(กลาง)สมาคมฯชุดที่ ๒
-นายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ จดทะเบียนคกก.สมาคม ชุดใหม่ ซึ่งเป็นชุดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
-สำหรับคณะกรรมการประจำภูมิภาค และคณะกรรมการประจำจังหวัด คณะกรรมการ(กลาง)สมาคมฯจะได้มีมติแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป (ประมาณ ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ คน)