ข่าวประชาสัมพันธ์ :  ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 ต.ค. 57     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  1067  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

ที่   สขท.  ๒๐๕ / ๒๕๕๗

         ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗

เรื่อง    ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน    สมาชิกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ระเบียบวาระการประชุม                     จำนวน  ๑  ฉบับ

          ตามที่คณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๗ ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง เพื่อดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสมาคมฯ เป็น นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคม ชุดใหม่ ตามข้อบังคับของสมาคมฯ นั้น

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง ดังมีรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ขอแสดงความนับถือ
 

(นายพิพัฒน์  วรสิทธิดำรง)

นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

 

งานประชุม

โทรศัพท์/ โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ 

 

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม คลิกที่นี่