กิจกรรม :  2 สมาคมฯบุกพบนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  27 ก.ย. 54
 
ภาพกิจกรรม
 

เบื้องหลังผลสำเร็จอีกชิ้นสำหรับสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น ที่จับมือ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย บุกเข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

          เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย โดย สรณะ เทพเนาว์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะนายกสมาคมฯ  พร้อมผู้แทนสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น นำโดย นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ปลัดอบต.เสาเภา จ.นครศรีธรรมราช อุปนายกสมาคม ว่าที่ ร.อ.นิธิวรรธน์ โทวรรธนะ ปลัดอบต.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายทะเบียนสมาคม ว่าที่ ร.ต.กันตภณ หมดมลทิน ปลัดอบต.จากจ.ลพบุรี ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ พร้อม นายอำพร ยอดผกา นายกอบต.เสาเภา จ.นครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาสมาคมฯ และสุเทพ หนูรอด ปลัดอบต.โมคลาน จ.นครศรีธรรมราช ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ซึ่งทั้งหมดเข้าอบรมอยู่ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นอยู่พอดี เดินทางไปสมทบกับคณะของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก “วิทยา บูรณศิริ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ช่วยประสานนายกรัฐมนตรีและอำนวยความสะดวก เพื่อเข้าพบ ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นหนังสือร้องขอให้นายกรัฐมนตรีได้กรุณายืนยันร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพิจารณาของสภาฯต่อไป

ยื่นหนังสือต่อ"วิทยา บูรณศิริ" รมว.สาธารณสุข พร้อมชี้แจง พร้อมนี้ ได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อแสดงความยินดีต่อ รมว.สธ. ผู้บริหาร 2 สมาคมฯ ร่วมบันทึกภาพกับ อธิบดีกรมการปกครอง

 

          และในวันดังกล่าว ได้รับการยืนยันจาก จนท.ประจำสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (คุณมนัส) แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ยืนยันร่างกฎหมายท้องถิ่น จำนวน ๔ ฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีชุดก่อนและค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว ตามการเคลื่อนไหวของทั้ง ๒ สมาคม ประกอบด้วย
          (๑) ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่น พ.ศ..
          (๒) ร่างให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น
          (๓) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราช
การส่วนท้องถิ่น พ.ศ....
          (๔) ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....
          ทั้งนี้ สำหรับร่างกฎหมายกระจายอำนาจฯ และร่างกฎหมายรายได้ นั้น สนง.กฤษฎีกา ได้นำไปรวมอยู่ในร่างประมวลกฎหม
ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

ขณะรอเข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายกสมาคมพนักงานเทศบาลฯมอบกระเช้าผลไม้แก่นายกรัฐมนตรี ป.สรณะ เทพเนาว์ ชี้แจงถึงหนังสือให้นายกรัฐมนตรีเข้าใจ

 

          จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน