กิจกรรม :  นายกสมาคมฯร่วมประชุม
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  20 ก.ย. 54
 
ภาพกิจกรรม
 

นายกสมาคมฯร่วม ถกร่างกฎหมายท้องถิ่น 5 ฉบับ
-------------------------------

          เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ถกร่างกฎหมายท้องถิ่น 5 ฉบับ" จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ณ ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

          โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้เชิญนักวิชาการ ตัวแทนสมาคมของท้องถิ่น ตัวแทนสำนักงบประมาณ ตัวแทนสำนักงานข้าราชการพลเรือน ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหลายหน่วยงาน รวมประมาณ ๕๐ คน จัดสัมมนา “ถกร่างกฎหมายท้องถิ่น ๕ ฉบับ” ประกอบด้วย ร่างกฎหมายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น ร่างกฎหมายรายได้ท้องถิ่น ร่างกฎหมายระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น และร่างกฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรากฎว่ามี ตัวแทนจากสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้นที่เข้าร่วม เช่น สมาคมข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น มีผมและคณะอีก ๒ คน สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย มีนายกสมาคมฯพร้อมคณะอีกจำนวน ๓ คน สมาคมข้าราชการส่วนตำบลและเทศบาล มีนายกสมาคมฯพร้อมอุปนายกสมาคมเข้าร่วม และสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย มีเลขาธิการสมาพันธ์ฯเป็นตัวแทน กรมส่งเสริมฯส่งระดับผู้อำนวยการสำนักฯและตัวแทนหัวหน้างานเข้าร่วม สำนักงานกระจายอำนาจฯ ผู้อำนวยการมาด้วยตนเองพร้อมผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายการเมือง มีคุณถวิล ไพรสณฑ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมเพียงหนึ่งเดียว ส่วนนักวิชาการ อาทิ รศ.วุฒิสาร ตันไชย รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร และ ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล เป็นต้น บรรยายกาศการอภิปรายเป็นเพียงให้นักวิชาการที่ศึกษาข้อดีข้อเสียของร่างกฎหมายทั้ง ๕ ฉบับ มานำเสนอผลการศึกษา และให้นักวิชาการอีกหนึ่งท่านมาวิจารณ์ผลการศึกษา โดยให้ผู้ร่วมสัมมนาเพิ่มเติมข้อคิด ข้อเสนอแนะ แม้จะไม่ได้มีผลสรุปอย่างไร หรือมีข้อตกลงร่วมกัน(อย่างที่คาดหวัง) ว่าจะเดินหน้าผลักดันกฎหมายทั้ง ๕ ฉบับนี้ร่วมกันอย่างไร แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ได้เห็นนักวิชาการรุ่นใหม่ (แม้จะดูเหยียดท้องถิ่นนิด ๆ) ได้หันมาให้ความสนใจกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นบ้านเรา ซึ่งตลอด ๑๐ กว่าปีมานี้ พวกเราได้เห็นเพียง รศ.วุฒิสารฯ รศ.อัษฎางค์ รศ.โกวิทย์ฯ เพียงแค่นี้ ที่วนเวียนให้ความรู้เรื่องท้องถิ่นกับพวกเราและสังคมไทย ต่อจากนี้ไปพวกเราอาจได้เห็นนักวิชาการรุ่นใหม่ออกมาขับเคลื่อนการกระจายอำนาจเพิ่มเติม

 

งานประชาสัมพันธ์สมาคมฯ รายงาน

๒๐ กันยายน ๒๕๕๔