กิจกรรม :  ศึกษาดูงานเมืองเชียงตุง-เมืองลา รัฐฉาน พม่า ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 มิ.ย. 57
 
ภาพกิจกรรม
 

สมาคม ข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ เมืองเชียงตุง และเขตปกครองตนเองเมืองลา รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นเขตของชนพื้นเมือง "ไตเขิน และ ไตลื้อ"

 

(จะเป็นภาพบางส่วน  สามารถเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เพิ่มเติมได้ครับ)