กิจกรรม :  ภาพการศึกษาดูงานนครเชียงรุ่ง-เมิ้งหล้า สิบสองปันนา ระหว่างวันที่ 9 - 13 พ.ค. 2557
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 มิ.ย. 57
 
ภาพกิจกรรม
 

สมาคม ข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง ยั่งยืน ณ เมืองเชียงรุ่ง เมิ้งหล้า เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9 - 13 พ.ค. 2557

 

 

 

(จะเป็นภาพบางส่วน  สามารถเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เพิ่มเติมได้ครับ)