กิจกรรม :  ภาพการศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 2-7 พ.ค.2556
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 พ.ค. 56
 
ภาพกิจกรรม
 

สมาคม ข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 

(จะเป็นภาพบางส่วน  สามารถเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เพิ่มเติมได้ครับ)

 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม
 
ภาพกิจกรรม