กิจกรรม :  สมาคมฯยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  10 มี.ค. 56
 
ภาพกิจกรรม
 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย พร้อม นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ อุปนายกสมาคมฯ นายสุเทพ หนูรอด โฆษกสมาคมฯ และนายสุเชษฐ์ คงดำ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อร้องขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกระทบต่อสิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนให้รัฐสภาและรัฐบาลได้เร่งรัดดำเนินการ เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาและตราเป็นกฎหมายบังคับใช้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 โดยเร็ว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่