กิจกรรม :  นายกสมาคมฯลงนามความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยศิลปฯ มช.
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  22 พ.ย. 54
 
ภาพกิจกรรม
 

          เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น พร้อมด้วย สิบเอกเจตนิพัทธ์  จริยา อุปนายกสมาคม ได้หารือร่วมกับ อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในโอกาสนี้ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน ดังมีรายละเอียดด้านล่างนี้

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่าง

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น

กับ

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเมื่อวันที่....เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ ระหว่างสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น โดย นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นและศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคีทั้งสองฝ่าย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

            ) เพื่อพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            ) เพื่อพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่น

            ) เพื่อความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

   

สำหรับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสถานะเทียบเท่าคณะ ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้บริหารวิทยาลัยฯส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่แทบทั้งสิ้น ทำให้การดำเนินการงานมีความคล่องตัวสูง ผลงานของวิทยาลัยฯ เช่น การรับทำซอฟแวร์ แท็บเล็ตให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการที่จะมอบให้นักเรียนระดับประถมศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และจัดทำโปรแกรมแท็บเล็ตสำหรับผู้บริหารและการบริหารงานให้แก่กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น  จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับคนท้องถิ่นที่จะได้รับการพัฒนาบุคลากรด้าน IT จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในอนาคตอันใกล้นี้......

ดาวน์โหลดบันทึกความร่วมมือ คลิกที่นี่

 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จากเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ คลิกที่นี่